Twój koszyk 0,00 zł

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.deeropole.pl jest Deer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; Deer z siedzibą w Opolu, ul. Owocowa 1, NIP 754-305-76-63, REGON 161433429.
 3. Sklep myśliwski Deer w Opolu przy ul. Owocowa 1 czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.00, w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 , adres poczty elektronicznej: centrum@deeropole.pl.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie deeropole.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.deeropole.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.deeropole.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu pod numerami: +48 77 540 22 21
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
 4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą za pośrednictwem płatności PayU, przelewem na konto deeropole.pl. Formy płatności opisane są w zakładce: wysyłka i płatności na stronie www.deeropole.pl.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
  • b. w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto deeropole.pl lub poprzez przesłanie przez klienta potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy sklepu: centrum@deeropole.pl
  • c. w przypadku płatności karta kredytową lub przelewem poprzez serwis PayU - w chwili zaksięgowania przelewu na koncie deeropole.pl (zwykle 5 minut po dokonaniu przelewu)
 6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
 7. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice RP, zgodnie z dyspozycją art. 35d ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku przemieszczania broni palnej lub amunicji z terytorium RP jako państwa początkowego transakcji, wymaga się poświadczenia zgody przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji.
 8. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 9. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 10. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając mail na adres centrum@deeropole.pl
 11. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
§ 3. Dostawa i odbiór produktu
 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym deeropole.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera GLS.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu deeropole.pl
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem deeropole.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP jest stały i wynosi 16 zł zarówno przy przedpłacie i 20zł za pobraniem.
 6. Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
 7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.
§ 4. Zwroty i wymiany
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu które klient otrzymał w wersji papierowej dołączonej do zamówionego towaru. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
§ 5. Reklamacje
 1. Sklep internetowy deeropole.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. deeropole.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że deeropole.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz reklamacji (dostępny ) oraz odesłać na adres: deeropole.pl ul. Owocowa 1, 45-237 Opole, reklamowany produkt oraz wypełniony formularz reklamacyjny.
§ 6. Prawa autorskie
 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego deeropole.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.deeropole.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami www.deeropole.pl , stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.
§ 7. Ochrona danych osobowych
 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • a. realizacji umowy,
  • b. wysłania zamówienia.
 2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep deeropole.pl
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • a. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • b. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • c. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
§ 8. Warunki sprzedaży broni lub amunicji, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń
 1. Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.: art. 31 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, oraz art. 13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej: Broni oraz amunicji nie można zakupć drogą wysyłkową a jedynie wstępnie zarezerwować oraz odebrać osobiście po okazaniu stosownych dokumentów
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez deeropole.pl wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez serwis deeropole.pl (administratora danych osobowych) oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep deeropole.pl.
 4. W związku z powyższym, serwis deeropole.pl, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • a. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • b. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • c. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
§ 10. Odstąpienie od umowy
 1. W razie chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić formularz odesłać go pocztą do siedziby firmy albo wysłać na maila centrum@deeropole.pl.